Criteris de selecció del professorat

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PROFESSORAT PARTICIPANT EN LES MOBILITATS DE PROJECTES EUROPEUS

Aquests criteris han estat aprovats en el Consell Escolar celebrat el dia 29 d’octubre 2018 . Una vegada aquesta aprovació formen part del Reglament de Règim Intern.

Ordre de criteris de selecció:

1.- Voluntarietat. El professorat manifestarà la intenció de participar en la mobilitat a través del procediment que s’establisca

2.- Acreditació d’Anglés o entrevista amb el departament d’Anglés. Almenys, un dels participants ha de tenir un B1 d’Anglés però, sent recomanable un nivell superior

3.- Tindran preferència els membres de l’equip directiu i el professorat del nivell en què es realitza la mobilitat

4.-Hauran d’assistir a les reunió que es convoquen i el compromís de realitzar les tasques encomanades

El procés de selecció de les mobilitats que es realitzen en el curs han d’estar finalitzades abans del 31 d’octubre.

Pedreguer, 30 d’octubre de 2019

EL DIRECTOR

CRISTÒFOL BISQUERT CARDONA