Criteris de selecció de l’alumnat

CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT PARTICIPANT EN LES MOBILITATS DE PROJECTES EUROPEUS

Aquests criteris han estat aprovats en el Consell Escolar celebrat el dia 29 d’octubre de 2018. . Una vegada aquesta aprovació formen part del Reglament de Règim Intern.

Ordre de criteris de selecció:

  1. – L’alumnat, i en cas de ser menor d’edat, la família manifeste per escrit la voluntat de formar part d’una mobilitat en el termini establert en una reunió prescriptiva. La reunió en el curs 2018-2019 fou la reunió prèvia celebrada el dia 26 de setembre. Les sol·licituds presentades fora de termini passaran a una llista de reserva i espera
  2. – La comissió de selecció proposarà als candidats una breu redacció sobre per què volen participar en la mobilitat
  3. – La comissió de selecció establirà una breu entrevista amb els candidats bé a través dels tutors o altres procediments (vídeo, personal…)
  4. – La Comissió de selecció podrà, si ho considera convenient, un formulari anònim per completar el seu informe de baremació
  5. – Amb l’entrevista, la redacció i el formulari, si s’escau, establirà una baremació entre els canditats. Aquest llistat podrà ser consultat en secretaria, sempre que siga persona que participa en el procés. A més a més, aquest llistat inclourà la mobilitat concedida.

Una vegada publicat el llistat, la família i l’alumnat signarà el corresponent compromís de participació activa en el procés.

La Comissió de Selecció estarà formada per la coordinació del projecte, que actuarà de Secretaria, 1 membre del departament d’anglés, 1 membre del Claustre amb experiència en programes europeus i intercanvis, nomenat pel director, el coordinador d’ESO i la cap de Departament d’Orientació. Aquesta Comissió ha d’estar constituïda abans del 31 d’octubre i haver finalitzat la seua tasca abans del 20 de Novembre. Si després hi haguera més propostes, la Comissió es reuniria de nou i inciaria un nou procés de selecció.

Pedreguer, 30 d’octubre de 2019
EL DIRECTOR

CRISTÒFOL BISQUERT CARDONA