RIC A GANDIA

PerCristofol Bisquert

RIC A GANDIA

READ, IMAGINE, CREATE A GANDIA

El passat 26 de juny de 2019 ,dins la jornada d’Intercanvi d’Experiències Erasmus+ i Etwinning organitzades per la Conselleria d’Educació a través del CEFIRE de Gandia, el nostre coordinador, Cristòfol Bisquert i la professora Aurora Pérez van presentar el nostre projecte Erasmus.

Davant de més de 125 professors, Cristòfol va indicar l’origen, els objectius i les activitats que es desenvolupen en el projecte. Va recalcar la importància de mesclar literatura i tecnologies de la informació i de la comunicació per motivar a la lectura i al foment de l’esperit crític entre l’alumnat.

Aurora Pérez, participant en la primera mobilitat amb estudiants a Volós (Grècia), explica breument la seua experiència. Volgué destacar el gran impacte per a l’alumnat que hi va participar. Cal indicar que amb projectes com aquests s’aconsegueix fomentar la dimensió europea, el respecte cap a l’altre i l’amistat entre persones de distints països i cultures.

READ, IMAGINE, CREATE IN GANDIA

On June 26, 2019, during the Erasmus + and Etwinning Exchange of Experiences organized by the Ministry of Education through CEFIRE in Gandia, our coordinator, Cristòfol Bisquert and Professor Aurora Pérez presented our project Erasmus.
In front of more than 125 professors, Cristòfol indicated the origin, the objectives and the activities that are developed in the project. He stressed the importance of mixing literature and information and communication technologies to motivate the reading and fostering of the critical spirit among students.
Aurora Pérez, participating in the first mobility with students in Volos (Greece), briefly explains h
er experience. She wanted to highlight the great impact for the students that participated. It should be pointed out that with projects such as these, it is possible to promote the European dimension, respect for each other and friendship between people from different countries and cultures.

Quant a l'autor

Cristofol Bisquert administrator